นศ.สังคม รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลรองชชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

                นายพงษ์สิทธิ์ แซ่ลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คำพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี