ประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566