ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖