โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนมูล จ.แพร่

      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการศึกษาดูงานดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบหนังสือจากผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี