คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมขชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล  กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

        การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะสนับสนุนและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิชาการและการพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ แลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม

       ขณะที่บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด จะศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันดำเนินการ

   สำหรับเป้าหมายที่ดำเนินการร่วมกันครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะทางการแพทย์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ศึกษาวิจัยสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ และจะร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านงานบริการวิชาการอื่น ๆ กับองค์กรของรัฐและเอกชน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี