ประกาศ กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ได้กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566