คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

          งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

         กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามาเป็นวิทยากรวิทยากรได้ให้ความรู้ และฝึกทักษะในการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมทั้ง 5 ได้แก่ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต Timeline พัฒนาการ Timeline กระบวนการ และ M.I.C. Model เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกร ซึ่งจะมีการนำทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ ไปฝึกปฏิบัติในกิจกรรมอื่นต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี