อบรม ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรม ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรม ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

            กิจกรรมอบรม ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี