ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา

กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วิศวกรสังคม

           อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปดำเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบด้วย การทำน้ำตาลโตนด การเคี่ยวตาล การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด เป็นต้น นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงาน ณ ศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและพัฒนาการของวิทยาเขตโป่งสลอด  ตั้งแต่การเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบัน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี