การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ
สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ

           งานบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันก่อนนี้ ณ หอง SU 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม

          เป็นที่ทราบกันดีว่าการเขียนอ้างอิงหรือการเขียนบรรณานุกรมเป็นรูปแบบการรวบรวมสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ ปรากฏอยู่ท้ายบทหรือท้ายเล่มของเอกสาร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นให้ผู้อ่านได้รับทราบ โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจะนิยมเขียนในรูปแบบ APA หรือ (American Psychological Association) ซึ่งการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการเป็นเอกสารทางวิชาการอย่างหนึ่ง เพื่อให้คู่มือปฏิบัติงานหลักนำไปใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และนำไปใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้าง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สร้างคู่มือปฏิบัติงานหลักที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้

           การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการและวิธีการเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี