กิจกรรม S.C.I. Marketplace

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี จัดกิจกรรม S.C.I. Marketplace

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม S.C.I. Marketplace ภายใต้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประกอบกับการดำเนินงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (PBRU DNA) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล และด้านอัตลักษณ์เฉพาะวิชาชีพ/ศาสตร์เฉพาะ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะด้านลักษณะบุคคล ได้กำหนดให้มีคุณลักษณะตาม PBRU DNA ที่สำคัญคือการมีคุณลักษณะ Entrepreneur Literacy หรือการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

        สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ต่อผลการประกอบการให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีการนำเสนอการดำเนินงาน Business Model Canvas ของแต่ละผู้ประกอบการ การแข่งขันทางแตงโม S.C.I. Eat แหลก และเมื่อเปิดเรียนในภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จัดการจัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี