ม.นเรศวร เข้าเศึกษาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

      คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมป์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันก่อนนี้

       โดยได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ส่วนการจัดแสดงชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยาชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯเพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ส่วนการจัดแสดง ชั้น 1 คือ หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก และ พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย Think Cafe @Library

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี