สัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการสัมมนาวิชาการออนไลน์
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ ที่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นในรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 514 ท่าน

         สืบเนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการทำงานในทุกภาคส่วน หลายหน่วยงานได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้สนใจ ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

      สำหรับประเด็นในการสัมมนา ประกอบด้วย

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร

    2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วนิดา จันทร์วงศ์ ผู้จัดการหน่วยประเมิน สมศ. และ ผู้อำนวยการปิยวัน เครือนาค ผู้ประเมินภายนอก สมศ. เป็นวิทยากร

    3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ PDPA ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทศพล หอมคง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร

    4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการชั้นเรียน ได้รับเกียรติจาก คุณครูวัทนพร บุญชู ครูทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สพฐ. เป็นวิทยากร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี