มรภ.เชียงใหม่ เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากร
จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี กิจกรรม เปิดมุมมองใหม่ เปิดโลกทัศน์พัฒนางาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น พร้อมทั้งหาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำไปปรับใช้กับหน่วยงานและการพัฒนาของบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี