UBIs Club จัดรายงานผลการดำเนินงาน ปี 65

UBIs Club จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานและปิดกิจกรรมชมรม
ปีการศึกษา 2565

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานของนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (UBIs Club) พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาชมรม UBIs Club เข้าร่วม

            ในปีการศึกษา 2565 ชมรม UBIs Club มีนักศึกษาจากทุกคณะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 257 คน มีคณะกรรมการและคณะทำงานจำนวน ๒๒ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 3 คน ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24  ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

            1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 62 ชั่วโมง ในหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาชมรม UBIs Club เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้สร้างไอเดียธุรกิจและวางแผนธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์   โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 หลักสูตรย่อย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล การวิเคราะห์โอกาสและการสร้างไอเดียธุรกิจยุคดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐาน Customer Centric การ Pitching อย่างไรโดนใจนักลงทุน และการบริหารการเงิน การบัญชียุคดิจิทัล

           2) การสนับสนุนงบประมาณจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่สมาชิกชมรมทีมละ 1,000 บาท เพื่อทดสอบตลาดไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
          3) การสรุปผลการดำเนินงาน พบว่า จากการทดสอบตลาดทำให้นักศึกษามียอดขาย 388,864 บาทและมีกำไร 145,298 บาท มีสมาชิกสนใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเองและต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดยสมัครเข้ากลั่นกรองเพื่อบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา TOR 2566 – 2567 จำนวน 5 คน และได้รับคัดเลือกเป็น Pre – Incubation ทั้ง 5 คน ได้แก่  นางสาวพรนภา เสือเฒ่า ผลิตภัณฑ์ Brownies Gluten Free นางสาวดารณี เพิ่มพูน ผลิตภัณฑ์แซนด์วิชออมแลทเกาหลีฮาลีมะห์ นางสาวประภัสสร ธูปประทีป ผลิตภัณฑ์ขนมเส้นปลาทู นางสาวญานิศา พ้นภัย และนางสาวกัญญาภรณ์ ดวงดี ผลิตภัณฑ์เทียนหอม Luxurrose

           สำหับชมรม UBIs Club จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาประกอบธุรกิจระหว่างเรียน หรือหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ UBI ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี