อธิการบดีฯ รับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน
"ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผ้า เข้ารับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประเภทผ้าบาติก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์แบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับกลุ่มทอผ้าที่เป็นช่างทอผ้า ผู้ผลิตผ้าและช่างหัตถกรรม ได้นําลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย นําไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

        สำหรับผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษา ค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ ทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกรัก ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ พระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า เยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวไทยทุกคนที่มุ่งมั่น สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผ้าผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” มอบให้กับอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่หอเกียรติภูมิปัญญา และมอบให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี