ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้อง SU 504 อาคารนิวัติสโมสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดง เลขานุการและกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดย อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระราชานุญาตจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริ มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึก

            การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี