คณะครุศาสตร์ นำผู้แทนในพื้นที่บริการวิชาการชมการทอผ้าบ้านเขาเต่า

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ นำผู้แทนจากชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ
ลงพื้นที่ชมการสาธิตการทอผ้า ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า

          คณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.นวรัตน์  ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ บุคลากร และผู้แทนจากชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อนนี้

        สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงได้นำผู้แทนจากชุมชนไร่ใหม่พฒนาลงพื้นที่ตำบลเขาเต่า เพื่อชมการสาธิตการทอผ้า วิธีการและแนวทางการพัฒนาศูนย์หัตกรรมบ้านเขาเต่า เพื่อนำประยุต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์หัตถกรรมและการสร้างสรรค์ลายผ้าของชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี