อธิการบดีสืบสานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสมโภชพระอุโบสถ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสมโภช
พระอุโบสถ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

        เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระอุโบสถ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2566

       งานสมโภชพระอุโบสถ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมการโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดอยู่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและสืบสานพระพุทธศาสนาอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญกุศล แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ

      กิจกรรมภายในงาน มีการจัดขบวนแห่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุวรวิหาร การปิดทองพระประจำวัน สรงน้ำพระ ทอดผ้าป่าตลอดชีพ ทอดผ้าป่าลอยฟ้า นิทรรศการพระเครื่องพระบูชา งานสกุลช่างเมืองเพชรการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี