ยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของผู้เรียนโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

           โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)และโรงเรียนกองทุนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การดูแล จำนวน 41 แห่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ของผู้เรียน ที่คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการลงนามความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ภายใต้การทํางานแบบบูรณาการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อดําเนินงานในการพัฒนา โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการศึกษาทั้งของนักเรียน ครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินโครงการ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้นําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลจากการส่งเสริมคุณธรรม เช่น รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ITA Online ระดับ AA

            ในปีงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  การใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ร่วมสมัย มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนตามบริบท จุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชนแวดล้อม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี