บันทึกกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 9

บันทึกกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 9

บันทึกกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 9
วันที่ 8 มกราคม 2563
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
-คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 9 มกราคม 2563
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2563
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คณะครุศาสตร์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา
การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ / เสื้อคณะ กางเกงขายาว ไม่สวมรองเท้าแตะ