คณะพยาบาลฯ รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสู่สังคมสูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบสู่สังคมสูงวัย
พร้อมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยกิจกรรม "สงกรานต์เบิกบานใจ หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

           วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบสู่สังคมสูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าว่า “ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งภาควิชาฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถทำคุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชน ดังนั้น ทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะที่การส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ที่ถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการบูร ณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานขององค์กรต่าง อันจะนํามา สู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืนได้ต่อไป”

       นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์เบิกบานใจ หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงวัยและเด็กในระดับปฐมวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างรุ่นสู่รุ่น โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสรงน้ำพระ การรดนำขอพรผู้ใหญ่ การก่อเจดีย์ทราย การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ และการร่วมสนุกด้วยการรำวง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี