สร้างรายได้ด้วยการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
ด้วยการเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้  เพื่อดําเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริสู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

       ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือนในวิทยาเขตโป่งสลอด ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจากวิคุณณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงไส้เดือนจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทําปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี