การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การผลิตบัณฑิต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการวิจัย

การบริการวิชาการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการการบริหารจัดการ