นศ.ท่องเที่ยว(สองภาษา) รับโอวาทก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐจีน

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐจีน

            อาจารย์ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) จำนวน 7 ราย ได้แก่ นางสาวอาทิตยา โพธิสุวรรณ นางสาวอธิฐาน แก้วโมรา นางสาวชนินาถ ชูประทีป นางสาวกมลชนก หมูยา นางสาวศรีอารัก อารักขา นายสามารถ นาล้วนและนางสาวฐนิชา คนซื่อ เข้ารับโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการ 2023 PBRU-NPUST Student Exchange/Internship Abroad Program ณ Department of Hotel and Restaurant Management, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี