การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More

ผลการดำเนินงานตามแผน

ผลการดำเนินงานตามแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More