นายกสภาฯ มอบเกียรติบัตรสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาและบุคลากร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายสภาฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย จำนวน ๒ ราย ด้านเกษตร สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เรื่อง การศึกษาระดับความสุกของกล้วยหอมทองที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยหอมทอง ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 ราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 ราย

  3. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 ราย จากการแข่งขัน “The 1st conference and contest on simulation-based learning for transforming nursing education” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

  4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “The 8th National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

            4.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านอาหาร 

            4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเสนอปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา(สาขาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

           4.3 รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3 ราย

           4.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการทดสอบประสาทสัมผัส 

           4.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

           4.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา (สาขาสัตว-ศาสตร์/สัตวบาล) 

           4.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ 

           4.8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านพืชศาสตร์ 

           4.9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขยายพันธุ์พืช ตอนกิ่ง(แบบควั่น)  

           4.10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะสะพัดแส้ (ชายเดี่ยว) 

           4.11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ (หญิงเดี่ยว) 

           4.12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่

           4.13 นำเสนองานภาคโปสเตอร์ สาขาประมง ประเภทดี

           4.14 นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์ ประเภทชมเชย

           4.15 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ ประเภทชมเชย

            หลังจากนั้นเป็นการประชุมในวาระต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น

            เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับประทานอาหารร่วมกันในรูปแบบเชฟส์เทเบิ้ล ที่รังสรรค์เมนูโดยคณาจารย์โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น เมนูกระทงทองไส้กุ้ง ล่าเตียงไส้ปู แตงกวาม้วนไส้ปลา สลัดปูหัวตาล ข้าวหุงกะทิ หมูฝอย แกงคั่วกุ้งมะระที่เสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ำย่าง น้ำปลาหวาน แหนมยอดผักชี น้ำอุทัยทิพย์ลิ้นจี่ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี