E-Service : โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล อว.สร้างงานฯ

ระบบบริหารจัดการโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล อว.สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

https://eservice.pbru.ac.th/local/