บุคลากร มรภ.เพชรบุรี รดน้ำขอพรนายกฯ เนื่องในวันสงกรานต์

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

        คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารดน้ำขอพรอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในในวันสงกรานต์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอพรให้มีความเป็นสิริมงคล ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน และยังเป็นการสืบสานประเพณีของไทยด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี