มูลนิธิพระดาบส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษา

มูลนิธิพระดาบส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษา

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 6 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการอสนให้กับนักเรียนและเป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้ เปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น

            สำหรับโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 จำนวน 15 เครื่อง  โรงเรียนบ้านพุพลู จำนวน 15 เครื่อง โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จำนวน 12 เครื่อง โรงเรียนบ้านแม่คะเมย จำนวน 12 เครื่อง โรงเรียนบ้านด่านโง จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก จำนวน 10 เครื่อง

             นอกจากนี้ มูลนิธิพระดาบสยังได้มอบหน้ากากอนามัยและที่ตรวจ ATK ทั้ง 6 โรงเรียนดังกล่าวด้วย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี