กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำท้ายกรานต์ สืบสาน ส่งสุข”

สโมสรบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำท้ายกรานต์ สืบสาน ส่งสุข”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำท้ายกรานต์ สืบสาน ส่งสุข” ที่จัดขึ้นโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายธนเดช แก้วเสียง นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สืบเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเช่นเดียวกัน เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม

         สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงประเพณีที่ควรค่าต่อการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว จึงจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมมหามุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยการเคลื่อนขบวนรถไปยังคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ที่ผ่านไปมาได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการประกวดก่อเจดีย์ทราย และการประกวดนางพยายาม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ในการนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานร่วมกันภายในงานด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี