คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู

          รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน ที่ผ่านมา

         กิจกรรมคุรุวันทา บูชาครู มีการจัดพิธีบวงสรวง วันทา บูชาครู เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูถึงคุณงามความดีของบูรพาคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 90 ปี และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์นิภา เพชรสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด ปั้นน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ถิรโพธิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ

         ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำดนตรีไทยมาบรรเลงตลอดการจัดกิจกรรม และการแสดงหนังใหญ่ จากวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี