การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2"

          คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing and building public relations with CANVA “การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2″ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1726 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม เกิดการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการออกแบบผลงานให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น มีทักษะและการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy Skill ที่มีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี