สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.อ้อมใหญ่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

           คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวสมใจรักษ์ คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในลักษณะการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กรให้กับประชาชนและนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องต่อการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามแนวศาสตร์พระราชาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษ เรื่องศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

            โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และนำชมบรรยากาศภายในอาคารศูนย์ฯ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี