E-Service : ระบบรับรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบรับรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

https://www.pbru.ac.th/parinya/