คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

           คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ชลีดล อินยาศรี อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะและทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

           ในการนี้ ทางคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี