การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกูล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวธงชัยให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566

             การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนแปลงใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวและสนับสนุนการแปรรูปข้าวในรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี