ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
เพื่อวิเคราะห์ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และรับความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู

             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจา บุญส่ง คณะครุศาสตร์ จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้นำความรู้หลังการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาวิเคราะห์ ถอดองค์ความรู้ อีกทั้งรับความรู้เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอรนุช หงวนไธสง รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อมาตรฐานวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สู่การพัฒนาการศึกษาได้ และคุณกาณต์ยุพน บุณทับ นักวิชาการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายในหัวข้อความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และปฏิบัติจริงในการเข้าระบบ KSP Self-Service เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

         นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู โดยศิษย์เก่าของแต่ละคณะ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เทคนิคการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การปฏิบัติตนในฐานะครูผู้ช่วย หรือครูอัตราจ้าง การพัฒนาตนเองในสานงานวิชาชีพครู

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี