คณะวิศวะฯ สืบสานประเพณีไทย จัด “ประเพณีท้ายกรานต์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สืบสานประเพณีไทย จัด "ประเพณีท้ายกรานต์"

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประเพณีท้ายกรานต์ พุทธศักราช 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ คณะกรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับประเพณีท้ายกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมายาวนาน ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารคณะฯ เพื่อคงามเป็นสิริมงคล

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี