มรภ.เพชรบุรี เข้าประกวดผลงานบริการวิชาการในงานวันประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานบริการวิชาการ
ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 9

             นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน นำผลงานรูปแบบการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “เส้นทางท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น (เลควัลเล่ย์)” เข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานบริการวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovative Academic Community Services for Sustainable Development (University as a Supporter)” ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 9 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day ; 9th CRU QA Day) วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

           โดยผลการประกวดในครั้งนี้ ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นทีมสายสนับสนุนวิชาการเพียง 1 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจากการแข่งขันได้รับข้อเสนอแนะที่นำมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย มาให้ข้อเสนอแนะ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี