โครงการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม โครงการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฐานรากของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฐานรากของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องพะนอมแก้งกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4 และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน

            อาจารย์พนัส ชัยรัมย์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม กล่าวว่า “สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้วยวิชาการฝึกสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนสายการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่ง นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมลงพื้นที่เพื่อนำความารู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนไปใช้ในการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ประกอบกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาชุมชนและสังคม

             ภายในงานมีนำเสนอนิทรรศการผลงานการดำเนินงานจากพื้นที่ 28 ชุมชน และการเผยแพร่นิทรรศการผลงานโครงการร่วมกับชุมชนของของนักศึกษาสาขาวิชาการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 4 ประจำปี 2565 การคืนข้อมูลผลลัพธ์และเรียนรู้การดำเนินงานโครงการทั้ง 28 ชุมชนต้นแบบ และการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง 28 ชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี