โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ Coaching เ

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ Coaching
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน สร้างเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ Coaching ที่คณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ และคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วม

             รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal ที่ทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินตามภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ

           โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ได้มาบรรยายเรื่องบทบาทของการเป็นครูในฐานะโค้ช การเชื่อมโยงบุคลิกภาพของตนเองกับการสอนเพื่อพัฒนาให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Coaching และการบรรยาย ฝึกปฏิบัติกระบวนการ Coaching ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการสอน สร้างเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี