การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว
เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว (Mini Entrepreneur) ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในหลายรูปแบบ และมีธุรกิจเกิดใหม่ สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ และมีธุรกิจเดิมที่ยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้ แต่บางธุรกิจต้องปิดตัวลง โดยในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจผ่านรูปแบบออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อนักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น และการอบรมทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพของตน

           กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษา เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้เรื่องของแผนการตลาด แผนการบริหารองค์กร แผนการผลิต แผนการเงินและการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ