คณะวิทยาการจัดการ เตรียมฟื้นฟู “ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ”

คณะวิทยาการจัดการ ประสานความร่วมมือกับชาวอำเภอท่ายาง
เตรียมฟื้นฟู “ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ จัดโครงการยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดียางหย่องสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดนัดชุมชน “เพชรยางหย่อง” โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

            คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลยางหย่อง ตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการจัดทำฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จำนวน 6 ฐาน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดสารพิษของชุมชนยางหย่อง จนทำให้ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามยางหย่องที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” และสร้างการเรียนรู้ในการเรียน โดยกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

           สำหรับในปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการมีแผนที่จะส่งเสริมให้เกิดตลาดนัดชุมชน โดยการนำแนวทางการพัฒนาตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดริมน้ำแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ตลาดต้องปิดตัวลง จนถึงปลายปี 2565 เริ่มมีการผ่อนคลายให้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลุ่มผู้นำในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนในพื้นที่ยางหย่อง โดยการบริหารงานของชุมชนในนาม “ตลาดเพชรยางหย่อง” โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “ยลวิถีของดียางหย่อง” และการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เรื่อง “รูปแบบการจัดการตลาดชุมชนที่สอดคล้องกับธุรกิจท้องถิ่น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี