คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Upskill ศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Upskill ให้กับศิษย์เก่า
ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน

        รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning: AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณครูรติ จิรนิรัติศัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ที่สนใจทั่วไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี