รร.เพชรพิทยาคม ศึกษาการบริหารจัดการภายในศูนย์อาหาร

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ภายในศูนย์อาหาร อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานโภชนาการและงานคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันก่อนนี้ ณ ศูนย์อาหาร อาคารนิวัตสโมสร (อาคาร 25) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวอโนมา อรุโณทัยสกุล นางสาวพรพิมล ทิมทวีป งานรายได้และทรัพย์สิน และนายเจริญ แสงคำกุล นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเทคนิค การบริหารจัดการงานโภชนาการ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารและบริการ ในฐานะที่ศูนย์อาหารอาหาร อาคารนิวัตสโมสร ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี