สถาบันวิจัยฯ สนองงานโครงการในพระราชดำริฯ อบรมครู ตชด.

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สนองงานโครงการในพระราชดำริฯ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต (อาคารนิวัติสโมสร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ

         พ.ต.ท.คำนึง สงสม ครู(สบ3) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 กล่าวว่า “กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินงานและสนองงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีที่ตั้งกระจายตามแนวชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 218 แห่ง จึงจำเป็นที่จะต้องต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เกิดจากกลไกความร่วมมือในการผนึกกำลัง การสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในลักษณะร่วมกันพัฒนา เกิดจากนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างกองกำกับการฯ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

           การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมมุมมองการศึกษาในมิติใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มของครูใหญ่และครูวิชาการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมระดมความคิดจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้บริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การแบ่งกลุ่มของครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ และสนุกคณิต คิดสร้างสื่อ พร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดผลงานสื่อเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการแบ่งกลุ่มของครูอนุบาล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2566 และการจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี