นักศึกษาเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

นักศึกษา ร่วมขบวนเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566
Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

         นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

         ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่างสุจริตโปร่งใส โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี