สมาชิกวิสาหกิจชุมชนช้างแรก แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนช้างแรก
ไปเพิ่มทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มและการผลิตเมล็ดโกโก้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตโกโก้ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2566

          สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน “เสื่อชุมชนดี” บางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาในเรื่องการจัดการและบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และกลุ่มโกโก้สุริยา ผู้ผลิตโกโก้ส่งออก จังหวัดจันทบุรี เรื่องการผลิตและคัดเลือกเมล็ดโกโก้ตลอดจนการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผน การวางแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ และนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาปรับใช้กับกลุ่มของตนเอง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี