สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก มรภ.เชียงราย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน การสนองความต้องการของผู้รับบริการและสามารถนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

        โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการทำงานในด้านงานทะเบียนและประมวลผล งานแผนการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไปและงานประกันคุณภาพการศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี